Generelle salgs- & leveringsbetingelser

Vilkår og betingelser

Generelle salgs- og leveringsbetingelser

 1. Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser udgør en integreret del af alle tilbud, alt salg og alle leveringer fra Ermax A/S (i det efterfølgende kaldet ”Ermax”). Afvigelser fra disse salgs- og leveringsbetingelser vil kun være gældende fra sag til sag under forudsætning af at der er udarbejdet en skriftlig aftale herom bekræftet af begge parter.
 2. Hvis Ermax og kunden i form af separat aftale (Udviklingsaftale) og i henhold til specifikke tekniske specifikationer (Tekniske specifika tioner) fælles har udviklet visse produkter (Produkterne) for kunden.
 3. Alt nationalt og internationalt salg af produkter fra enhver Ermax afdeling/forhandler sker i henhold til disse generelle salgsbetingelser, medmindre andet eksplicit og skriftligt er bekræftet af Ermax. Afvigelser herfra vil kun være gældende fra sag til sag under forudsætning af at der er udarbejdet en skriftlig aftale herom bekræftet af begge parter. Ermax bestrider på forhånd enhver kundes samhandelsbetingelser, levering eller køb. Sådanne betingelser vil kun være gældende såfremt Ermax har accepteret disse skriftligt
 4. Såfremt dette dokument oversættes, vil den engelske udgave være gældende.

Levering af produkter - ordrer og leveringsplaner

 1. Ermax er forpligtet til at levere produkter til kunden i henhold til ordrebekræftelse. Når en ordre er bekræftet af Ermax, kan antal eller priser på produkter ikke ændres med mindre Ermax udfærdiger en skriftlig bekræftelse.
 2. Hvis der er indgået en leveringsaftale, kan antallet af produkterne ikke ændres medmindre dette er aftalt i leveringsaftalen. Kunden er bundet af ordren i 4 uger fra dato, hvor Ermax har modtaget ordren. Hvis Ermax udsteder en ordrebekræftelse (OB) for en sådan ordre, vil ordren have virkning fra modtagelse af OB og være gældende og bindende for begge parter. Kunden skal straks gennemgå OB for eventuelle fejl. Alle afvigelser fra ordren skal omgående fremsendes skriftligt og senest inden for to arbejdsdage, i modsat fald vil levering som beskrevet i OB automatisk blive betragtet som godkendt.

Priser og betalingsbetingelser

 1. Priser på produkter er aftalt i prisaftalen. Valuta og prisernes gyldighed fremgår af prisaftalen.
 2. Estimerede omkostninger er ikke bindende og der tages forbehold for ændringer.
 3. Kunden er ansvarlig for betaling af alle skatter, told, gebyrer og andre afgifter af enhver art. Tilbudte priser er ekskl. moms og andre skatter og afgifter.
 4. Såfremt ikke andet fremgår af prisaftalen, er priserne uden emballage, dette faktureres separat.
 5. I tilfælde af prisændringer på råvarer, lønninger, valutakurser, skatter eller afgifter, forbeholder Ermax sig ret til at ændre prisen med 4 ugers varsel.
 6. Medmindre en anden betalingsdato er aftalt, forfalder alle leverancer og serviceydelser til betaling inden for 30 dage netto uden fradrag, i hvert enkelt tilfælde regnet fra fakturadatoen.
 7. Betaling sker i den valuta, er er angivet på fakturaen.
 8. Betaling sker til den bankforbindelse, Ermax har oplyst, kunden skal overføre pengene i så god tid, at beløbet krediteres den af os, oplyste konto på forfaldsdatoen. Kontant betaling accepteres ikke.
 9. I tilfælde af overtrædelse af kreditbetingelserne forbeholder Ermax sig ret til:
 10. Opkræve renter op til det maksimalt lovmæssig tilladte jævnfør det relevante retsområde. Basis for kalkulationen er fakturabeløbet tillagt akkumulerede renter og kalkuleret fra fakturadato og/eller
 11. Opkræve rykkergebyr op til det maximalt lovmæssig tilladte beløb jævnfør det relevante retsområde og/eller
 12. Få dækket alle retslige omkostninger og udgifter til advokat, som Ermax har haft, i forbindelse med inddrivelse af beløbet og/eller
 13. Tilbageholde alle bestilte leverancer og/eller delleveringer, der ikke er effektueret på det pågældende tidspunkt, indtil kunden har betalt alle udestående beløb inkl. renter og omkostninger og/eller
 14. Annullere alle ordrer der ikke er effektueret – men stadig udestående.
 15. Kunden vil ikke have nogen ret til at modregne i nogen faktura eller reklamation, som kunden måtte have mod Ermax.

Emballage

 1. Emballage er ikke inkluderet og vil være i henhold til Ermax’ standardbetingelser med mindre andet er skriftligt aftalt med kunden.

Levering

 1. Produkter leveres ex works jævnfør Incoterms 2010 med mindre andet er skriftligt aftalt. Praktisk hjælp fra Ermax omkring organisering af transport forpligter ikke Ermax omkring forsikring af forsendelsen eller andet ansvar i den forbindelse.
 2. Leveringstiden er aftalt separat for hver enkelt ordre og skal fremgå af Ermax’ ordrebekræftelse eller fremgå af leveringsaftalen.
 3. Ermax forbeholder sig ret til at ændre leveringsdatoer, hvor en sådan ændring er baseret på omstændigheder som Ermax ikke kunne have forudset. I disse tilfælde er Ermax forpligtiget til at informere kunden om årsagen til ændringen og at oplyse ny forventet leveringsdato. Delleveringer kan forekomme.
 4. Som princip er Ermax berettiget til at sende delleveringer eller levere før aftalt tid og til at udsende delfakturaer herfor.

Reklamationer og begrænsning af ansvar

 1. Kunden er forpligtiget til at tjekke produkterne og kvittere for leverancerne ved modtagelsen. Reklamationer omkring ikke leverede varer eller for ikke korrekt leveret antal, skal omgående efter modtagelsen rapporteres til Ermax.
 2. Hvis produktet ikke er i overensstemmelse med det bestilte, skal kunden informere Ermax omgående efter at fejlen er konstateret.
 3. Ermax garanterer at produkterne er i overensstemmelse med de tekniske specifikationer, der er aftalt mellem parterne og at produkterne er fejlfri i beskrivelse, materiale, udførelse og fremstilling. En sådan garanti er gældende i 12 måneder fra montering af produktet på et andet produkt / køretøj – dog ikke senere end 18 måneder fra Ermax fakturadato. En sådan garanti er eksklusiv og erstatter alle øvrige garantier uanset om disse er skriftlige, mundtlige, indirekte eller lovbestemte. Som tilladt ved lov, anerkender kunden at der ikke vil gælde nogen anden garanti omkring salgbarhed eller egnethed til et specielt formål.
 4. Uanset reklamationens art kan denne kun fremlægges, såfremt de defekte dele er fremlagt via Ermax’ reklamationsformular. Hvis produkter returneres og der ved test ikke konstateres fejl, kan Ermax fakturere gebyr for udført test og håndtering af sagen.
 5. Såfremt Ermax er informeret på rette vis, og såfremt produkterne var defekte ved levering, og hvis Ermax således er ansvarlig, har Ermax ved eget skøn ret til at vælge – uden yderligere erstatningsansvar – inkl. men ikke begrænset til betaling af skader eller reduktion af indkøbsprisen – om de defekte dele skal repareres eller erstattes af en ny levering. Ermax dækker ikke omkostninger, hvis kunder køber erstatningsprodukt fra en alternativ kilde.
 6. Ermax er ikke ansvarlig for fejl, der er opstået ved forkert brug, ændring eller modificering eller enhver fejl der er opstået efter levering. Kunden skal dokumentere at den relevante vedligeholdelse og driftsprocedure er overholdt.
 7. Ermax skal beslutte om erstatning skal ske ved levering af nye varer eller om reparation vil finde sted. Enhver reparation vil blive foretaget på et værksted, der er godkendt af Ermax, i modsat fald vil ethvert garantikrav eller andre krav ikke være gældende. Arbejdsløn påløber ved beslutning om reparation på et autoriseret værksted. Disse omkostninger refunderes i det omfang, hvor det er absolut nødvendigt, men aldrig til et beløb der overstiger, hvad der sædvanligvis betales i henhold til den fremsendte prisliste. Hvis reparation eller erstatning jævnfør 6.5 forudsætter at produktet skal afmonteres, skal kunden sørge for afmontering og montering af de reparerede eller erstattede dele for egen regning.
 8. Der kan ikke fremsættes krav, hvis vore komponenter er kombineret med uautoriserede dele fra tredjepart eller forkert installation i forhold til den enhver tid gyldige montagevejledning fra Ermax som forefindes på www.ermax.dk.
 9. Ermax er ikke ansvarlig for – og vil derfor omgående afvise – enhver afhjælpning, skade eller kompensation for handelstab, driftstab, profittab eller lignende finansielle tab eller indirekte tab inkl. reklamation fra tredjepart. Som konsekvens afviges fra CISG Art. 74 jævnfør art. 45.
 10. Kunden accepterer til lovens yderste grad at begrænse Ermax’ ansvar for enhver og alle reklamationer, tab omkostninger og skader af enhver art, således at Ermax’ totale ansvar ikke overstiger den totale købssum betalt af kunden for de omhandlende produkter.
 11. Enhver reklamation skal fremsendes skriftligt til Ermax. Enhver mundtlig reklamation vil blive betragtet udelukkende som en underretning uden forpligtigelse til viderebehandling.

Produktkrav, international mærkning og symboler

 1. Såfremt en offentlig myndighed fremsætter krav til produktet, skal kunden omgående informere Ermax omkring disse krav. Ansøgning fra enhver myndighed omkring registreringsnumre for produktet og ethvert andet anliggende er udelukkende kundens ansvar og forpligtigelse. Alle ekstra omkostninger i forbindelse med produktion og levering af produkter samt andre anliggender omkring opfyldelse af offentlige krav og bestemmelser skal afholdes af kunden.
 2. Det er udelukkende kundens ansvar og forpligtigelse at sikre at al mærkning og alle symboler på produktet lever op til enhver lov og ethvert regulativ i kundens retskreds.

Produktansvar

 1. Ermax er ansvarlig for enhver skade grundet produktansvar i henhold til dansk lov som baserer sig på EU-forordning 85/374.
 2. Uagtet 8.1. er følgende specifikke begrænsninger gældende:

  - Ermax er ikke ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre forårsaget af produktet efter at dette er leveret, og mens det er i kundens besiddelse. Ermax er heller ikke ansvarlig for skade på produkter fremstillet af kunden eller for skade på produkter, i hvilke produktet indgår.

  - Såfremt Ermax pådrager sig forpligtigelse overfor enhver tredjepart for sådan skade på ting som beskrevet i 8.2.1, skal kunden kompensere, forsvare og holde Ermax skadesløs.

  - Ermax er ikke ansvarlig for – og fralægger sig derfor omgående – enhver udbedring, skade eller kompensation for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller lignende finansielle betydningsfulde tab eller indirekte tab, inklusive krav fra tredjepart.
 3. Begrænsningerne i 8.2 er ikke gældende, hvor Ermax er skyldig i grov forsømmelse.
 4. Ermax er forpligtiget til at tegne nødvendig produktansvarsforsikring.
 5. Ermax forbeholder sig ret til tilbageholdelse af varer, indtil det fulde fakturabeløb er indbetalt.
 6. Ubeskadigede varer (ikke-brugt, lager) kan kun returneres ved forudgående aftale i hele pakkeenheder og i ubeskadiget original embal lage og ikke senere end 1 (et) år efter dokumenteret fakturadato med angivelse af fakturanummer. Ikke standard eller special fremstillede varer kan ikke returneres. Alle omkostninger ved returnering påhviler kunden og forsendelse er på kunden ansvar. Ved returnering vil 25% af det fakturerede nettobeløb blive fratrukket til dækning af omkostninger, uagtet at andet måtte fremgå af returneringsaftalen.

Elektronisk data udveksling (EDI) kommunikation

 1. Når og i den udstrækning EDI er implementeret, vil parterne indgå en EDI aftale.

Force majeure

 1. Ermax kan ikke blive holdt ansvarlig for mangler, mangel på eller forsinkelser ved levering forårsaget af krig, optøjer, civil uro, regeringsindgreb eller indgreb fra anden offentlig myndighed, brand, maskinskade, strejke, lockout, eksport/import restriktioner, mangel på arbejdskraft, brændstof eller andre grunde der er ude af Ermax’ kontrol og som forårsager forsinkelser eller forhindrer produktion eller levering af bestilte varer.

Generelt

 1. Skulle en af betingelserne i disse salgs- og leveringsbetingelser blive ugyldig, vil dette ikke have indflydelse på gyldigheden af de resterende bestemmelser. I stedet for bestemmelsen som måtte være blevet annulleret, ugyldig eller retsstridig, skal en gyldig bestem melse vurderes og aftales. Denne bestemmelse skal ligge tættest mulig på den oprindelig indgåede aftale.

Gældende lov og værneting

 1. Disse generelle salgs- og leveringsbetingelser skal fortolkes og reguleres af CISG. Enhver og alle tvistigheder, der relateres til eller opstår i forbindelse med disse generelle salgs- og leveringsbetingelser, som ikke kan løses i overensstemmelse med CISG, skal løses i overensstemmelse med dansk lov. Parterne accepterer den eksklusive jurisdiktion og værneting i hos Sø- og Handelsretten i København.

Februar 2020 • Kolding, Danmark

keyboard_arrow_up